Волинська торгово-промислова палата  в зв’язку з періодом укладання нових контрактів, переукладенні існуючих звертає увагу суб’єктів господарювання на рекомендаційні застереження щодо форс-мажору та арбітражу.

Торгово-промислова палата України відповідно до ст. 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» здійснює засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з усіх питань договірних відносин, інших питань, а також зобов’язань/обов’язків, передбачених законодавчими, відомчими нормативними актами та актами органів місцевого самоврядування, крім договірних відносин, в яких сторонами уповноваженим органом із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) визначено безпосередньо регіональну ТПП.

 ТПП України уповноважує регіональні ТПП засвідчувати форс-мажорні обставини з усіх питань, що належать до компетенції ТПП України, за винятком засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що стосуються зобов’язань за: – умовами зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України; – умовами зовнішньоекономічних договорів, контрактів, типових договорів, угод, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України; – умовами договорів, контрактів, типових договорів, угод між резидентами України, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.

Тому звертаємо Вашу увагу на вибір компетентного органу по засвідченню форс-мажорних обставин, і радимо пам’ятати про можливість звернення до регіональної ТПП, що спростить вам процес отримання підтвердження.

При укладенні цивільно- або господарсько-правових договорів сторони, зазвичай, ретельно узгоджують положення щодо предмету договору, строків та умов виконання зобов’язання, штрафних санкцій за його невиконання. Підстави звільнення від відповідальності за порушене зобов’язання (зокрема, форс-мажор), а також питання вирішення спорів (особливо це стосується ЗЕД договорів) якщо і згадуються в договорі, то часто мимохідь – загальними словами у вигляді одного-двох коротеньких речень. Тому всім українським суб’єктам господарювання у всіх договорах із їхніми контрагентами слід закріпити детальне та актуальне  застереження про форс-мажор та арбітражне застереження.

Пропонуємо вашій увазі наступну примірну редакцію договірного застереження щодо форс-мажору:

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

Дія таких обставин може бути викликана:

–        винятковими погодними умовами і стихійними лихами (наприклад, але не виключно – ураган, буревій, сильний шторм, циклон, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, пожежа, посуха, блискавка, просідання і зсув ґрунту, епідемія тощо);

–        непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно -страйк, локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії, ворожа атака, військове вторгнення, введення комендантської години, збурення, безлади, терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, примусове вилучення, експропріація, реквізиція, захоплення підприємств тощо);

–       умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно – ембарго, закриття сухопутних чи водних шляхів, заборона (обмеження) експорту/імпорту, тривалі перерви в роботі транспорту тощо).

7.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Волинською торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

7.3. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.

7.4. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Волинською торгово-промисловою палатою, яким засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з п’ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше.

 

АРБІТРАЖНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ,
РЕКОМЕНДОВАНЕ МКАС

Сторонам за зовнішньоекономічним контрактом, які хочуть, щоб будь-які спори передавалися в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, рекомендується включати в договір арбітражне застереження наступного змісту:
 

Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або

у зв’язку з ним, зокрема,  щодо його тлумачення, виконання, порушення,

припинення  чи  недійсності,  підлягають  вирішенню  у  Міжнародному

комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України

згідно з його Регламентом.

Сторони можуть також вказати матеріальне право, яким регулюватиметься їхній договір, визначити кількість арбітрів (один чи три), місце проведення та мову арбітражного розгляду.

Можуть бути використані такі положення:
 

Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право ________________.

                                                                                                     /країни/

 

Арбітражний суд складається з _______________________________________.

                         /одноособового (або трьох) арбітра(арбітрів)/

 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є _____________________.

                                                      /місто/

 

Мовою /мовами/ арбітражного розгляду є ______________________________.

                                                            /українська, російська або інша/